Statut Stowarzyszenia Dolnośląski Instytut Doradczy

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie o nazwie: Dolnośląski Instytut Doradczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z napisem: Dolnośląski Instytut Doradczy.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się odpowiednim znakiem graficznym.
 3. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie dla właściwego realizowania swoich celów może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może powoływać Oddziały Stowarzyszenia, a członkowie mogą tworzyć grupy branżowe dla lepszego wypełniania zadań Stowarzyszenia.
 4. Do powołania Oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
 5. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 6. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 7. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.
 8. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
 9. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 10. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 4

 1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami o podobnym celu działania w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu, w zakresie który umożliwia realizację celów Stowarzyszenia.

Rozdział II
CELE I ZADANIA

§ 6

 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju organizacji z terenu Dolnego Śląska, oraz rozwój aktywności społecznej i gospodarczej członków Stowarzyszenia.
 2. Szczegółowymi celami Stowarzyszenia, które stanowią nieodpłatną działalność pożytku publicznego są:
  1. organizacja konferencji, szkoleń i innych aktywności, których celem jest propagowanie szeroko pojętej wiedzy;
  2. kreowanie wydarzeń promujących rozwój regionu;
  3. pomoc w pozyskiwaniu funduszy na projekty wspierające rozwój organizacji, firm i instytucji;
  4. integracja różnych środowisk branżowych regionu;
  5. organizowanie działań edukacyjnych dla różnych grup odbiorców;
  6. działanie na rzecz integracji europejskiej;
  7. działania prospołeczne na rzecz organizacji, instytucji, grup niezrzeszonych i osób potrzebujących;
  8. promocja, pomoc społeczna oraz opieka zdrowotna nad osobami niepełnosprawnymi.
 3. Stowarzyszenie swoje cele realizuje także poprzez następującą działalność odpłatną pożytku publicznego:
  1. organizowanie szkoleń, spotkań, prelekcji, wystaw, oraz innych wydarzeń o charakterze integracyjnym;
  2. organizowanie kampanii informacyjnych i społecznych;
  3. współpraca i wzajemna pomoc członkom stowarzyszenia;
  4. współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
  5. doradztwo związane z zarządzaniem, w tym kształtowanie stosunków międzyludzkich, komunikacja, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
  6. opiniowanie projektów aktów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  7. działalność wydawnicza;
  8. opieka nad niepełnosprawnymi.
 4. Stowarzyszenie w ramach działalności ubocznej może prowadzić zarobkową działalność gospodarczą w szczególności w obszarach stanowiących przedmiot przeważającej działalności:
  1. Wydawanie książek: PKD 58.11.Z.
  2. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych: 59.11.Z.
  3. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi: 59.12.Z.
  4. Działalność związana z projekcją filmów: 59.14.Z.
  5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania: 70.22.Z.
  6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych: 72.20.Z
  7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane: 85.59.B.
  8. Działalność wspomagająca edukację: 85.60.Z.
  9. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych: 88.10.Z.
  10. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych: 90.01.Z.
Dochody z działalności gospodarczej muszą być w całości przeznaczane na realizację działalności statutowej Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.

§ 7

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy członków.
 2. Do wykonywania konkretnych zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Osobom, wchodzącym w skład poszczególnych organów stowarzyszenia, przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

Rozdział III
CZŁONKOWIE

§ 8

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca obywatelstwo polskie, cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
  1. akceptują cele Stowarzyszenia;
  2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. są nie karani na podstawie prawomocnych wyroków Sądów w sprawach karnych;
  4. posiadają dobrą opinię;
  5. złożą deklarację członkowską.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

§ 9

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego.
 2. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

§ 10

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszeniu następuje wskutek:
  1. rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu;
  2. wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd;
  3. śmierci członka.
 2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
  1. rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia;
  2. rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie;
  3. skazania prawomocnym wyrokiem Sądu w sprawie karnej;
  4. zalegania z opłatą składek członkowskich za co najmniej 6 miesięcy.
 3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu przyjętej większością głosów.
 4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone w terminie 30 dni od otrzymania przez Członka uchwały na piśmie.
 5. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Członków prawa wykluczonego członka ulegają zawieszeniu.

§ 11

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo w szczególności do:
  1. wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia;
  2. uczestniczenia w posiedzeniach organów;
  3. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego celów i zadań;
  4. występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia;
  5. przeglądania w siedzibie Stowarzyszenia, protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania, Uchwał Zarządu;
  6. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 2. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy w szczególności:
  1. współdziałanie przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;
  2. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów;
  3. terminowe płacenie składek członkowskich.

§ 12

 1. Osoba prawna może zostać Członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. W sprawie przyjęcia członka wspierającego Zarząd podejmuje stosowną uchwałę większością głosów, po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.
 3. O ustaniu członkostwa wspierającego Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej większością głosów.

§ 13

 1. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
 2. Obowiązkiem Członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, do której się zobowiązał w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.

Rozdział VI
WŁADZE

§ 14

 1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:
  1. Walne Zebranie Członków;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 5 (pięć) lat i wygasa z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności.
 3. Członkowie organów, o których mowa powyżej, pełnią swoją funkcję do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowo powołane.
 4. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, organy te mogą dokonać dokooptowania do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy z różnych przyczyn ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 15

Uchwały wszystkich władz kolegialnych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 16

 1. Organy kolegialne podejmują swoje decyzje w formie uchwał.
 2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 3. Organy kolegialne Stowarzyszenia działają na podstawie przyjmowanych przez siebie regulaminów.
 4. Projekty regulaminów, o których mowa w ust.3, opracowują przewodniczący organów.

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.
 2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
  1. Zwykłe;
  2. Nadzwyczajne.
 2. Zwykłe Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wszystkich członków lub w każdy skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku niezebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków w I terminie, Zarząd zwołuje je ponownie, bez względu na liczbę obecnych w II terminie, który może być wyznaczony 30 minut później tego samego dnia.
 4. Na ponownie zebranym Walnym Zebraniu Członków, w II terminie, uchwały mogą zapadać w obecności mniejszej niż połowa ogólnej liczby członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na pisemny wniosek jednej piątej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od jego otrzymania.
 6. Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.
 7. Wniosek, o którym mowa w ust.5, powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 8. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków poprzez powiadomienie członków w drodze pisemnej, również poprzez osobiste doręczenie chyba że członek wyrazi zgodę na powiadamianie go za pomocą poczty elektronicznej.

§ 19

 1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji;
  2. wybieranie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję lub ich odwoływanie przed upływem kadencji;
  3. zatwierdzanie corocznych bilansów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd;
  4. zatwierdzanie corocznych sprawozdań z funkcjonowania oddziałów, zakładów, biur i przedstawicielstw Stowarzyszenia, przedkładanych przez ich kierowników;
  5. rozpoznanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia;
  6. zatwierdzenie treści deklaracji członkowskiej;
  7. rozpatrywanie innych spraw ujętych w porządku obrad;
  8. wysokość składki członkowskiej oraz dopłat wpisowego na każdy rok obrotowy;
  9. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu;
  10. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Stowarzyszenia z innym Stowarzyszeniem;
  11. podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń.
 2. Do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w ust.1 pod literami i)-k) wymagana jest większość 2/3 głosów.
 3. Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, niezastrzeżoną do kompetencji innych organów Stowarzyszenia oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.
 4. Walne Zebranie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe oraz określać przedmiot i sposób ich działania.

§ 20

 1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z:
  1. Prezesa;
  2. Wiceprezesa;
  3. Członków Zarządu.
 3. Zarząd składa się z od 1 do 3 członków. W przypadku powołania Zarządu w składzie 1 osobowym wszystkie uprawnienia Zarządu wykonuje Prezes.
 4. Prezesa, Wiceprezesa i osobno Członków Zarządu, wymienionych w ust.2 powołuje oraz odwołuje Walne Zebranie Członków na pięcioletnią kadencję.
 5. Można zrezygnować z funkcji członka Zarządu w trakcie kadencji.

§ 21

 1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz rocznych i trzyletnich programów działania przyjmowanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. koordynacja działań Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych;
  2. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
  3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  4. sporządzanie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych;
  5. sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swej działalności oraz przedstawianie ich na Walnym Zebraniu Członków;
  6. proponowanie Walnemu Zebraniu Członków wysokości składek członkowskich;
  7. zaciąganie zobowiązań w zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
  8. uchwalanie regulaminów;
  9. opracowywanie rocznych i czteroletnich planów pracy Stowarzyszenia oraz ich przedkładanie na Walnym Zebraniu Członków;
  10. coroczne przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków bilansu oraz sprawozdania finansowego;
  11. zatrudnianie pracowników na umowę o pracę lub umowę zlecenia;
  12. podejmowanie uchwały o powołaniu Oddziału, oraz uchwalenie regulaminu działania Oddziału.

§ 22

 1. Zarząd pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych.
 2. Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż trzy miesiące. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne Prezes zwołuje na pisemny wniosek każdego z Członków Zarządu.
 3. Zwoływanie zwykłych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez powiadomienie wszystkich jego członków, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwoływane przez powiadomienie ustne z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
 4. Wszelkie uchwały Zarządu muszą mieć formą pisemną.

§ 23

 1. Do ważności oświadczeń woli składanych przez Zarząd w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest 2 (dwu) osobowo Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu.
 2. W przypadku powołania 3 członków Zarządu do ważności oświadczeń woli składanych przez Zarząd w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest 3 (trzy) osobowo Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz członek Zarządu.
 3. Podstawowym zadaniem Prezesa i Wiceprezesa jest organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz kierowanie nią między posiedzeniami Zarządu.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, składającym się z od 3 do 5 członków, spośród osób niebędących członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
 3. Komisja Rewizyjna bada również:
  1. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów;
  2. realizację rocznych i trzyletnich programów działania;
  3. poprawność prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
 4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes w ciągu 14 dni od jej powołania.
 5. Na pierwszym swym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz przyjmują program pracy.

§ 25

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku i są zwoływane przez Przewodniczącego.
 2. W czasie wykonywania swych zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp, w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i poszczególnych jego jednostek organizacyjnych.
 3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze swej działalności.
 4. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych Komisja Rewizyjna występuje do Prezesa z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 5. W sytuacji, o której mowa w ust.4, Prezes zwołuje najpóźniej w ciągu 30 dni nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Rozdział V
Majątek

§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. okresowych i jednorazowych składek członkowskich;
  2. dochodów z majątku Stowarzyszenia;
  3. darowizn, spadków i zapisów;
  4. subwencji i dotacji;
  5. ofiarności publicznej;
  6. działalności gospodarczej.
 2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów Stowarzyszenia oraz pokrycia jego niezbędnych kosztów.

§ 27

 1. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust.1, składane jest tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 28

 1. Zysk wypracowany przez Stowarzyszenie może być przeznaczony wyłącznie na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.
 2. Obowiązek dopłat ustala Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na każdy rok obrotowy.
 3. Wysokość składki członkowskiej oraz wpisowego ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności więcej niż połowa aktualnej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwały w sprawie: rozwiązania Stowarzyszenia, połączenia z innym stowarzyszeniem lub zmiany Statutu, nie mogą być podjęte na tym samym posiedzeniu, na którym złożono wniosek w tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu Członków byli wcześniej o tym wniosku wyraźnie poinformowani.

§ 30

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:
  1. przeznaczenie majątku Stowarzyszenia;
  2. skład komisji likwidacyjnej;
  3. podstawowe zasady likwidacji.
 3. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą członkowie ostatniego Zarządu oraz przedstawiciele poszczególnych oddziałów Stowarzyszenia.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Tekst jednolity.

 

 

 

Partnerzy

 

 • WCDN
 • KKN
 • CeTA
 • KATARYNKA
 • ADAPTER
 • SEKTOR3
 • Umbrella