Cele statutowe

 

 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju organizacji z terenu Dolnego Śląska, oraz rozwój aktywności społecznej i gospodarczej członków Stowarzyszenia.
 2. Szczegółowymi celami Stowarzyszenia, które stanowią nieodpłatną działalność pożytku publicznego są:
  1. organizacja konferencji, szkoleń i innych aktywności, których celem jest propagowanie szeroko pojętej wiedzy;
  2. kreowanie wydarzeń promujących rozwój regionu;
  3. pomoc w pozyskiwaniu funduszy na projekty wspierające rozwój organizacji, firm i instytucji;
  4. integracja różnych środowisk branżowych regionu;
  5. organizowanie działań edukacyjnych dla różnych grup odbiorców;
  6. działanie na rzecz integracji europejskiej;
  7. działania prospołeczne na rzecz organizacji, instytucji, grup niezrzeszonych i osób potrzebujących;
  8. promocja, pomoc społeczna oraz opieka zdrowotna nad osobami niepełnosprawnymi.
 3. Stowarzyszenie swoje cele realizuje także poprzez następującą działalność odpłatną pożytku publicznego:
  1. organizowanie szkoleń, spotkań, prelekcji, wystaw, oraz innych wydarzeń o charakterze integracyjnym;
  2. organizowanie kampanii informacyjnych i społecznych;
  3. współpraca i wzajemna pomoc członkom stowarzyszenia;
  4. współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
  5. doradztwo związane z zarządzaniem, w tym kształtowanie stosunków międzyludzkich, komunikacja, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
  6. opiniowanie projektów aktów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  7. działalność wydawnicza;
  8. opieka nad niepełnosprawnymi.
 4. Stowarzyszenie w ramach działalności ubocznej może prowadzić zarobkową działalność gospodarczą w szczególności w obszarach stanowiących przedmiot przeważającej działalności:
  1. Wydawanie książek: PKD 58.11.Z.
  2. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych: 59.11.Z.
  3. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi: 59.12.Z.
  4. Działalność związana z projekcją filmów: 59.14.Z.
  5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania: 70.22.Z.
  6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych: 72.20.Z
  7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane: 85.59.B.
  8. Działalność wspomagająca edukację: 85.60.Z.
  9. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych: 88.10.Z.
  10. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych: 90.01.Z.

Dochody z działalności gospodarczej muszą być w całości przeznaczone na realizację działalności statutowej Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.

 

 

 

Partnerzy

 

 • WCDN
 • KKN
 • CeTA
 • KATARYNKA
 • ADAPTER
 • SEKTOR3
 • Umbrella