Uwarunkowania trwania i rozwoju
organizacji pozarządowych
na terenie Dolnego Śląska.

Celem projektu jest identyfikacja czynników warunkujących trwanie i rozwój organizacji pozarządowych. Badania empiryczne kierowane są do 300 respondentów
i są przeprowadzane w oparciu o kwestionariusz ankiety.

Zadanie finansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm).